PRIVACYREGELEMENT

Lucelle Coaching, gevestigd te Nederhorst den Berg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lucelle Coaching neemt uw privacy serieus. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via Info@lucellecoaching.nl

Contactgegevens:

https://www. lucellecoaching .nl

p/a Blijklaan1  Nederhorst den Berg

+31 0643138759

Lucelle Bet-Aron is de Functionaris Gegevensbescherming van Lucelle Coaching.

Zij is te bereiken via info@lucellecoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lucelle Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lucelle Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou slechts ter uitoefening van de coaching:

– Geboortedatum

– Geslacht

– Karakterschetsen

– Gezondheidsgegevens

– Gegevens over opleiding

– Bankrekeningnummer

– Gespreksverslagen

– Inhoud van communicatie

– Testgegevens

– Uitgevoerde opdrachten

– Uitgebracht advies

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lucellecoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lucelle Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Beheer van het cliëntenbestand;

– Het bieden van begeleiding op maat;

– Het verrichten van administratieve handelingen;

– Facturering;

– Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

– Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lucelle Coaching neemt verantwoording op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lucelle Coaching) tussen zit. Lucelle Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Outlook, Google.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lucelle Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens: De persoonsgegevens die u verstrekt worden tot 2 jaar na afronding van het traject bewaard. Dit eveneens voor het geval u binnen dat jaar nogmaals terugkomt.

– Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen worden na afronding van uw coaching traject facturen maximaal 7 jaar bewaard en gearchiveerd. Na deze periode worden deze verwijderd/ vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lucelle Coaching deelt geen  persoonsgegevens met derden .

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lucelle Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht:

– Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

– Toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

-Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lucelle Coaching.

– Gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lucellecoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lucelle Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lucellecoaching.nl.

Lucelle Coaching heeft de volgende maatregelen genomen ter beveiliging van je gegevens: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

– De website en e-mail draait onder een SSL verbinding en is gecodeerd. Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Meer over het gebruik van cookies kunt u lezen op: https://ictrecht.nl/juridisch-advies/cookieverklaring/

Klachten

1. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Lucelle Coaching je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt je klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@lucellecoaching.nl

2. Lucelle Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Denk je dat coaching iets voor jouw is? Neem dan contact op!

Lucelle Coaching

Sociaal Cultureel Centrum

Blijklaan 1

Nederhorst den Berg