ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Lucelle Coaching

1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.

– Opdrachtnemer: Lucelle Coaching gevestigd te Nederhorst den BergLucelle Coaching levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren.

– Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.

– Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

– Offerte: een formele aanbieding van werkzaamheden van Lucelle Coaching aan de opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Lucelle Coaching

2. Toepasbaarheid

De voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.

3.2. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke sessies aan een of meerdere cliënten.

4. Offertes

4.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3. De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

5. Verplichting van de opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

5.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.3. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever terbeschikkingstelling van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.

5.4. De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. Geheimhouding

6.1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

6.2. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de coach en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen coach en cliënt.

6.3. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.

6.4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.5. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

7. Honorarium, kosten, tarieven

7.1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

7.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

7.3. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur .

7.4. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.

7.5. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

7.6. Voor alle afspraken met bedrijven en particulieren geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, in rekening gebracht kunnen worden.

8. Betaling

8.1. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.

8.2. Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum  van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

8.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

8.4. Betalingen door privé-cliënten dienen tijdens de sessie contant of online te worden voldaan.

9. Opzegging en annulering

9.1. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.

9.2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

9.3. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.

9.4. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:

– in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming;
– bij liquidatie van zijn bedrijf.

9.5. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach kan worden verwacht.

10.2. Deelname aan Paardencoaching en andere activiteiten bij Lucelle Coaching geschiedt op eigen risico.

10.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt.

10.4. De aansprakelijkheid van Lucelle Coaching reikt niet verder dan het door Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag.

10.5. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Lucelle Coaching is uitgesloten.

10.6. Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt is Lucelle Coaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Lucelle Coaching

10.7. Lucelle Coaching is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Lucelle Coaching ter beschikking staande onroerende zaak.

10.8. Opdrachtgever of Deelnemer vrijwaart Lucelle Coaching voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.

10.9. Lucelle Coaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd

11. Overmacht

11.1. In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.

11.2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

12. Klachten

12.1. Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij Lucelle Coaching binnen 8 dagen.

12.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lucelle Coaching, nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.

12.3. Bij Lucelle Coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen.

12.4. Indien de klacht niet met bovenstaande kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

12.5. In beginsel gaat Lucelle Coaching ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

13. Toepasselijk recht

13.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Lucelle Coaching gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van Lucelle Coaching bevoegd zijn.

13.3. In beginsel gaat Lucelle Coaching ervanuit, dat er in  goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

Denk je dat coaching iets voor jouw is? Neem dan contact op!

Lucelle Coaching

Sociaal Cultureel Centrum

Blijklaan 1

Nederhorst den Berg